REF-love

Ringstedegnens Folkedanserforening (REF)

Love for

Ringstedegnens Folkedanserforening

Navn og stiftelse

§  1         Foreningens navn er Ringstedegnens Folkedanserforening. Foreningen er stiftet den 24.10.1937.

Formål

§  2         Foreningens formål er at virke for bevarelse og brug af dansk folkedans, dragter, spillemandsmusik og tilhørende traditioner.

§ 3 Foreningen søger formålet opfyldt bl.a. ved undervisning i dans og dragtsyning, opvisninger, afholdelse af og deltagelse i danske/ udenlandske arrangementer. Foreningen er medlem af "Landsforeningen Danske Folkedansere”.

Medlemmer

News

Headlines »

Love for REF, vedtaget den 16.01.2008

§  4        Som medlem kan optages enhver person med interesse for foreningens formål. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer. Kontingentperioden er 01.09-31.08. Betalingsrestance medfører bortfald af medlemskab og -rettigheder.

Generalforsamling

§  5        Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og den skal indvarsles af bestyrelsen mindst 14 dage før afholdelsen ved opslag, samt annoncering i dagspressen og/eller ved skriftlig/elektronisk indkaldelse til medlemmerne med angivelse af tid, sted og dagsorden iflg. lovene. Vigtige forslag incl. om ændring af lovene, skal følge indkaldelsen.

Medlemsforslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde mindst 3 dage før afholdelsen, lovforslag dog mindst 3 uger.

Stemmeret ved generalforsamlingen har medlemmer, som ikke er i kontingent-restance, samt æresmedlemmer. Hvert stemmeberettiget medlem kan medbringe og anvende 1 skriftlig fuldmagt fra et andet stemmeberettiget medlem.

Afgørelser træffes ved simpelt flertal, bortset fra sager om ændring af foreningens formål (§ 2) og/eller opløsning (§ 12). Disse afgørelser fordrer fremmøde af mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer incl. fuldmagter (jfr. dog § 12), samt at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

Alle stemmeberettigede medlemmer er valgbare til foreningens bestyrelse og dragtudvalg - dog er foreningens danseinstruktør(er) og spillemænd ikke valgbare som Formand, Næstformand eller Kasserer for foreningen eller Kasserer for Dragtfonden. Genvalg er tilladt.

Skriftlig afstemning skal afholdes, såfremt blot 1 stemmeberettiget medlem forlanger det - samt iflg. § 12.

§  6         Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år i januar måned.

1.    Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse

3. Revideret regnskab for det foregående kalenderår fremlægges til godkendelse

4. Indkomne forslag

5.    Valg:

Dagsordenen skal mindst omfatte:

 

For en periode på 2 år vælges:

·           Ulige år: 3 bestyrelsesmedlemmer; Lige år 2 bestyrelsesmedlemmer

·           1 Revisor udenfor bestyrelsen (i alt 2 revisorer, valgt hver sit år)

For en periode på 1 år vælges:

·           2 bestyrelsessuppleanter

· 1 Revisorsuppleant udenfor bestyrelsen

· 1 Fanebærer

· 1 Fanebærer-stedfortræder

6.      Dragtudvalg:

6.1 Dragtudvalgets beretning fremlægges til godkendelse

6.2 Dragtfondens reviderede regnskab for det foregående kalenderår fremlægges til godkendelse

6.3 Indkomne forslag

6.4    Valg for 2 år:

·           Ulige år: Formand og op mod 2 medlemmer

·           Lige år: Kasserer for Dragtfonden, samt op mod 2 medlemmer

            Udvalgets formand er ikke samtidigt valgbar som kasserer.

7.      Evt.

§ 7         Ekstraordinær Generalforsamling skal afholdes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det, eller hvis mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer til formanden fremsætter skriftligt krav herom med angivelse af sag(er) til behandling. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes snarest og senest 2 måneder efter modtagelse af kravet.

Dagsordenen omfatter i fornødent omfang de i § 6 nævnte punkter, samt det/de særlige punkt(er), der skal behandles.

Bestyrelse, Dragtudvalg, Regnskab og Revision

§  8         Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, som konstituerer sig med Formand, Næstformand, Kasserer og evt. andre. Såfremt et medlem valgt iflg. § 6 afgår i sin valgperiode, indkaldes den højst placerede suppleant, hvorpå der foretages konstitution. Ved førstkommende generalforsamling foretages valg i fornødent omfang, evt. kun for resten af den/de afgåedes valgperiode.

§  9        Bestyrelsens beslutninger føres til skriftligt referat. Foreningens bestyrelse kan nedsætte udvalg/arbejdsgrupper eller overdrage enkelte medlemmer særlige opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Ved korrekt indvarslet møde er bestyrelsen beslutningsdygtig, når formanden/næstformanden og yderligere mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpelt flertal - ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen fastsætter kontingent og betaling for deltagelse i foreningens kurser, arrangementer m.v. Dragtudvalget fastsætter udlejningsvilkår, dragtleje m.v.

 § 10       Bestyrelsen har i valgperioden ansvaret for foreningens midler og for at der føres et forsvarligt regnskab. Regnskabsperioden er kalenderåret.

Dragtudvalget er tilsvarende ansvarligt for Dragtfondens midler, som der føres særskilt regnskab for, men som indgår i og revideres som for foreningens øvrige midler.

Foreningens revisorer reviderer årsregnskaberne, og de har ret til uanmeldte revisioner, kasseeftersyn mv.

Eksklusion af et medlem

§  11       Såfremt et medlem modarbejder eller skader foreningen, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende. Beslutning herom fordrer, at mindst 4 bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Opløsning af foreningen

§  12       Opløsning af foreningen fordrer skriftlig vedtagelse med 2/3 flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum. Ved den 2. generalforsamling kan opløsning vedtages med 2/3 flertal uanset antal fremmødte, stemmeberettigede medlemmer incl fuldmagter.

Ved foreningens opløsning tilfalder evt. kassebeholdning og øvrige midler ”Landsforeningen Danske Folkedansere, Region Sjælland”.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 16.01.2008.

Hent lovene som pdf-dokument